Dowiedz się więcej +48 516 777 516, +48 22 100 66 68 | redakcja@najlepszeprzedszkola.edu.pl

Regulamin I edycji projektu „Przedszkole miłości – dobry wybór”

§ 1
Postanowienia wstępne:

 1. Regulamin określa: cel projektu, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania placówek do projektu, kryteria oraz sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach oceny i przyznania certyfikatu oraz korzyści wynikające z otrzymania certyfikatu.
 2. Projekt jest realizowany przez Virtual Network Communications, ul. Oskara Kolberga 5/39, 02-650 Warszawa (NIP 521-303-23-11) we współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, dietetyki i pedagogiki (zwanych dalej Zespołem oceniającym projektu).

§ 2
Cel projektu „Przedszkole miłości – dobry wybór”

Celem jest przyznanie Certyfikatu „Przedszkole miłości – dobry wybór” przedszkolom, które spełniają kryteria opisane poniżej. Organizator chce promować idee dobrych przedszkoli, gdzie panują najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi dzieci.

§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie „Przedszkole miłości – dobry wybór”

 1. Do udziału w I edycji projektu mogą przystąpić wszystkie Placówki przedszkolne z terenu całego kraju, spełniające wskazane niżej warunki:
  a) Zgłaszający spełnia wymagania określone prawem polskim konieczne dla prowadzenia Placówki przedszkolnej oraz podlega nadzorowi polskich instytucji (PIH, Sanepid itd.).
  b) Decyzja o przystąpieniu do programu została podjęta i wyrażona w sposób prawnie przewidziany w odniesieniu do danej Placówki, przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania, przy czym złożenie ankiety Organizatorowi programu, stwarza domniemanie, że warunek określony w tym punkcie został spełniony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w imieniu placówek przez osoby nieuprawnione.
 2. Przesłanie ankiety rejestracyjnej jest podstawą do przyjęcia Placówki do projektu. Za informacje zawarte w ankiecie odpowiedzialność ponosi Placówka. Placówka ma obowiązek podania dokładnej nazwy Przedszkola oraz dodatkowo, przysłania statutu Placówki.
 3. Zgłoszenie Placówki do programu równoznaczne jest z :
  a) akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora projektu danych o Placówkach w zakresie informacji ujętych w ankiecie, danych teleadresowych oraz publikowanie tych informacje w serwisie www.najlepszeprzedszkola.edu.pl w ramach projektu oraz celach handlowych realizowanych wyłącznie przez Organizatora,
  b) wyrażeniem zgodę na odwiedzanie Placówki przez Zespół oceniający projektu bez uprzedniego powiadomienia, w celach weryfikacji danych zawartych w ankiecie, która ma stać się podstawą przyznania certyfikatu,
  c) a także w razie uzyskania certyfikatu, wyrażeniem zgody na niezapowiedziane wizyty Zespołu oceniającego celem kontroli warunków, będących podstawą przyznania certyfikatu.

§ 4
Zasady zgłaszania placówek do projektu „Przedszkole miłości – dobry wybór”

 1. Placówki przedszkolne mogą zgłaszać swój udział do I edycji projektu w terminie styczeń – grudzień 2014 r.
 2. Aby przystąpić do projektu, należy przesłać listem poleconym na adres Virtual Network Communications, ul. Oskara Kolberga 5/39, 02-650 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@najlepszeprzedszkola.edu.pl
  a) wypełnioną ankietę rejestracyjną;
  b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w programie;
  c) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora aa konkursu;
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wizytowanie zgłaszającej Placówki przez Zespół oceniający projektu w celu oceny, czy informacje zawarte w ankiecie są prawdziwe oraz w celu oceny, czy w okresie posiadania certyfikatu warunki będące podstawą jego nadania nie pogorszyły się, bez uprzedniego zapowiedzenia wizyty.
 3. Wzory ankiet dostępne są na stronie www.najlepszeprzedszkola.edu.pl
 4. Informacja o przyjęciu Placówki do projektu zostanie przekazana zgłaszającemu mailowo lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ankiety rejestracyjnej.

§ 5
Kryteria oceny:

 1. Ocena zgłoszonych do projektu placówek będzie dokonywana na podstawie:
  a) informacji zawartych w ankiecie zgłoszeniowej;
  b) opinii Zespołu oceniającego projektu, podczas której ocenione zostaną:
  – system żywienia,
  – program zajęć dydaktycznych,
  – program zajęć dodatkowych,
  – warunki lokalowe,
  – przygotowanie kadry,
  – godziny otwarcia,
  – przestrzeń użytkowa.
 2. Zespół oceniający może odwiedzić Placówkę bez uprzedniego poinformowania. Wizyta weryfikacyjna nie ma charakteru kontroli państwowej, a jedynie pełni rolę informacyjną, która ma zapewnić rzetelność publikowanych w serwisie danych oraz potwierdzić ważność wydanego certyfikatu.
 3. Po zebraniu danych i ich ocenie, Organizator przyzna wybranym Placówkom Certyfikat Przedszkola miłości dobry wybór w I edycji 2014 r.
 4. Decyzja o nadaniu certyfikatu przesyłana jest w formie pisemnej na adres Placówki, wskazany w złożonej ankiecie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie lub niewskazanie przez Placówkę adresu do doręczeń.
 6. Ocena ankiet jest publiczna i dostępna na żądanie.
 7. Wybrane informacje na temat oceny poszczególnych elementów upublicznione są na stronach przedszkoli w ramach serwisu www.najlepszeprzedszkola.edu.pl

§ 6
Certyfikat programu „Przedszkole miłości – dobry wybór”

 1. Certyfikat przyznawany jest w trzech wariantach, w zależności od oceny Placówki dokonanej przez Zespół Oceniający projektu:
  a) Wariant czerwony – Ocena bardzo dobra – liczba punktów 9-10/10
  b) Wariant pomarańczowy – Ocena dobra – liczba punktów 7-8/10
  c) Wariant żółty – Ocena pozytywna – liczba punktów 5-6/10
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania lub nie, dowolnej liczby certyfikatów w danej edycji projektu.
 3. Certyfikat wydawany jest w formie pisemnej i elektronicznej.
 4. Certyfikat ważny jest przez 1 (jeden) rok od momentu uzyskania certyfikatu. Okres ten nie ulega skróceniu.
 5. Przedłużenie trwania certyfikatu następuje przez odnowienie certyfikatu, które odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dla uzyskania certyfikatu.
 6. Warunkiem wydania certyfikatu jest zaksięgowanie opłaty w wysokości 1000 zł tysiąc złotych) na rachunku bankowym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora okoliczności mające wpływ na termin zaksięgowania ww. opłaty rejestracyjnej.
 7. Opłata przeznaczona jest na koszty przeprowadzenia ocen Placówki, koszty związane z wydaniem certyfikatu oraz wiążącymi się nim korzyściami przewidzianymi dla Placówki.
 8. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora projektu o nr 17 1050 1025 1000 0090 9495 8015 ING BANK Śląski.
 9. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Placówki z uzyskanego certyfikatu.

§ 7
Korzyści wynikające z przyznania certyfikatu:

Placówki, które otrzymają certyfikat „Przedszkole miłości – dobry wybór” mają prawo do:
a) posługiwania się logotypem i certyfikatem „Przedszkole miłości – dobry wybór” przez okres jednego roku od czasu uzyskania informacji i wynikach projektu; przy czym prawo do używania logo i certyfikatu ma tylko i wyłącznie certyfikowana Placówka;
b) wspólnej akcji promocyjnej, m.in. w formie dedykowanej strony przygotowanej w serwisie www.najlepszeprzedszkola.edu.pl na 12 miesięcy od dnia przyznania certyfikatu.

§ 8
Odwołanie certyfikatu

 1. Certyfikat może zostać odwołany w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku pogorszenia się warunków panujących w Placówce lub innych zdarzeń wskazujących na zaniechania w zakresie warunków bytowych, opieki, dydaktyki, dietetyki i innych.
 2. Decyzja o odebraniu certyfikatu przesyłana jest w formie pisemnej wraz ze wskazaniem powodu.
 3. Opłata za wydanie certyfikatu w przypadku jego wcześniejszego odebrania z przyczyn wskazanych w ust. 2 nie podlega zwrotowi.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Placówka może się odwołać od decyzji podjętej przez Organizatora projektu, a polegającej na nieprzyznaniu lub odwołaniu certyfikatu.
 2. Odwołanie wnosi się pisemnie na adres Virtual Network Communications, ul. Oskara Kolberga 5/39, 02-650 Warszawa.
 3. W odwołaniu należy wskazać przyczyny je uzasadniające.
 4. Na skutek odwołania, zgłoszenie Placówki rozpoznawane jest ponownie przez Zespół oceniający w składzie innym, niż dotychczasowy.
 5. Decyzja wydana na skutek odwołania jest ostateczna i wiąże strony.

Regulamin wersja 1.0 z dnia 29 stycznia 2014 r. ważny do odwołania. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej.

pdf database mp3 database