Dowiedz się więcej +48 516 777 516, +48 22 100 66 68 | redakcja@najlepszeprzedszkola.edu.pl

Program certyfikacja przedszkoli w Polsce rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. Do programu zaproszone zostały wybrane placówki w Polsce

Dzięki prostej i przejrzystej procedurze weryfikacji każda placówka ma szansę na zdobycie certyfikatu „Przedszkole Miłości – Dobry Wybór”, który potwierdza dobre warunki panujące w placówce.

Trzy prestiżowe certyfikaty

prestiżowe certyfikaty

Ocena wyróżniająca

Dobre przedszkola

Ocena wyróżniająca – liczba punktów 9-10/10

Ocena bardzo dobra

Dobre przedszkola

Ocena bardzo dobra – liczba punktów 7-8/10

Ocena dobra

Dobre przedszkola

Ocena dobra – liczba punktów 5-6/10

 

Program certyfikacji sprawdza kilka podstawowych obszarów

 • system żywienia,
 • program zajęć dydaktycznych,
 • program zajęć dodatkowych,
 • warunki lokalowe,
 • przygotowanie kadry,
 • godziny otwarcia, przestrzeń użytkową.

Badanie ankietowe -
Szczegółowe informacje na temat badanych obszarów zawarte są w ankiecie. Weryfikacja odbywa się poprzez ankietę, na podstawie której wskazana placówka wyraża chęć udziału w programie certyfikacji. Wypełnione ankiety przekazywane są w formie tradycyjnej bądź elektronicznej do redakcji serwisu informacyjnego.
miesięcy ważności certyfikatu

Weryfikacja ankiet prowadzona jest przez zespół ekspertów

Redaktor naczelny - najlepszeprzedszkola.edu.pl
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Łodzi. Studiował pedagogikę w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w specjalności psycho-pedagogika, a także pedagogika resocjalizacyjna.
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Tematem pracy magisterskiej była „Nietolerancja pokarmowa wybranych węglowodanów”. W czasie studiów ukończyłam kursy: „Komunikacji z pacjentem”, „Praktyczne umiejętności pracy w zespole” oraz „Żywienie i suplementacja w sporcie”.

Jak również przez:

 • pedagoga,
 • psychologa.

Wyniki oceny zgłoszonej ankiety przekazywane są do nadawcy. W odpowiedzi na przesłaną ankietę placówka otrzymuje informację o decyzji przystąpienia do programu certyfikacji.

Udział w programie – udział w programie wiążę się z opłatą wynikającą z kosztów przeprowadzenia oceny placówki. Opłata roczna za prawo do posługiwania się certyfikatem „Przedszkole miłości – dobry wybór” to 1000 zł. Opłata zawiera wszystkie koszty związane z wydaniem certyfikatu. Placówka, która decyduje się na udział w programie certyfikacji wyraża zgodę na przetwarzanie informacji i danych oraz na wizyty kontrolne, których celem jest potwierdzenie prawdziwości przekazywanych danych. Redakcja nie ma obowiązku informowania o wizycie weryfikacyjnej. Wizyta weryfikacyjna nie ma charakteru kontroli państwowej, a jedynie pełni rolę informacyjną, która ma zapewnić rzetelność publikowanych w serwisie danych oraz potwierdzić ważność wydanego certyfikatu.

Koszt wydania certyfikatu uwzględnia

 • Przygotowanie dedykowanej strony w serwisie www.najlepszeprzedszkola.edu.pl na 12 miesięcy od dnia przyznania certyfikatu.
 • Koszty przygotowania i udostępnienia certyfikatu.
 • Koszty materiałów elektronicznych i papierowych.
 • Obsługę procedury weryfikacji – ankiety.
 • Koszty wizyt weryfikacyjnych.

Wyciąg z zasad programu certyfikacji
 1. Procedura weryfikacji prowadzona jest przez zespół specjalistów zdolnych do oceny warunków panujących w placówce, zwanych zespołem oceniających.
 2. Weryfikacja placówki odbywa się w oparciu o poprawnie wypełnione ankiety i wymagane załączniki.
 3. Lista stosownych dokumentów znajduje się na stronie www.najlepszeprzedszkola.edu.pl
 4. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje zespół oceniający.
 5. Certyfikat ważny jest przez rok od dnia nadania.
 6. Certyfikat może zostać odwołany w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności pogorszenia warunków panujących w placówce, innych zdarzeń wskazujących na zaniechania w zakresie warunków bytowych, opieki, dydaktyki, dietetyki i innych. Decyzja o odebraniu certyfikatu przesyłana jest w formie pisemnej wraz ze wskazaniem powodu. Opłata za wydanie certyfikatu nie podlega zwrotowi w przypadku odebrania w uzasadnionych przypadkach.
 7. Certyfikat wydawanych jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 1000 zł (netto).
 8. Certyfikat wydawany jest w formie pisemnej i elektronicznej.
 9. Decyzja o nadaniu certyfikatu przesyłana jest w formie pisemnej na adres placówki.
 10. Certyfikat ważny przez rok nie podlega wcześniejszemu skróceniu terminu obowiązywania na żądanie placówki.
 11. Certyfikat wydawany jest minimalnie i maksymalnie na rok.
 12. Odnowienie certyfikatu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie i w oparciu o zasady w nim określone.
 13. Ocena ankiet jest publiczna i dostępna na żądanie.
 14. Wybrane informacje na temat oceny poszczególnych obszarów upublicznione są na stronach przedszkoli w ramach serwisu www.najlepszeprzedszkola.edu.pl

pdf database mp3 database